Collegium zb±sinensis powrót
  Nieformalne stowarzyszenie przyjaciół Zb±szynia i okolic  

Krótka historia

Pomysłodawc± utworzenia nieformalnego stowarzyszenia pod powyższ± nazw± był Zdzisław Linkowski. Pomysł ów po raz pierwszy został skodyfikowany w li¶cie Z. Linkowskiego do Eugeniusza Kurzawy z 16 paĽdziernika 1990 r. Publicznie za¶ został ujawniony w "Zb±szynianinie" (nr 5 z marca 1991).

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych powołaniem do życia tego rodzaju zwi±zku obywatelskiego odbyło się 21 stycznia 1995 r. w Zb±szyniu w domu państwa Urszuli i Ireneusza KoĽlickich.
Wzięli w nim udział:

 • I. KoĽlicki,
 • E. Kurzawa,
 • Z. Linkowski,
 • Rafał Suchorski,
 • Romuald Szczepaniak.
 • Na następnym spotkaniu do grupy doł±czył Andrzej Kostrzewski.

Pierwszym i od razu poważnym zadaniem Collegium było zorganizowanie 24 i 25 czerwca 1995 r. pomysłu E. Kurzawy - Zjazdu zb±szynian. Równocze¶nie grupa zaczęła redagować wznowione po paru latach pismo obywatelskie "Zb±szynianin". Na kolejnym spotkaniu 16 wrze¶nia 1995 r. ustalono zasady organizacyjne, którymi będzie się w przyszło¶ci kierować stowarzyszenie.

Na posiedzeniu 27 paĽdziernika 1995 r. kapituła przyjęła pierwszych 21 członków, o czym poinformowano w dniu następnym na zebraniu ogólnym Collegium. Ustalono tryb przygotowań do II Zjazdu zb±szynian, zasadę trzykrotnych spotkań w ci±gu roku, przyjęto deklarację wsparcia pisma "Zb±szynianin" przez Jana Sołtysika, Zbigniewa ¦wi±tka i Janusza Dr±żkiewicza.
Zaplanowano wydanie planu miasta, wydanie jego monografii oraz powołanie fundacji wspieraj±cej kulturę.

Drugi Zjazd zb±szynian odbył się w dniach 21-23 czerwca 1996 r. Od tej pory rokrocznie Collegium zaprasza pod koniec czerwca rozrzuconych po ¶wiecie zb±szynian na spotkanie. Od paru lat s± to tylko jednodniowe rozmowy rozpoczęte obiadem w kawiarni Podzamcze. W sumie odbyło się 9 zjazdów, za rok - jubileusz.

Do roku 2003 Collegium sfinalizowalo kilka zamierzeń: stale odbywaj± się Zjazdy zb±szynian, wyszedł plan miasta (już były trzy wydania), finalizuj± się prace nad monografi± Zb±szynia, ustabilizowan± sytuację ma pismo "Zb±szynianin" przekazane na własno¶ć lokalnej Spółdzielni Telekomunikacyjnej, która jest obecnie wydawc±.

Zasady funkcjonowania

 • Organem kierowniczym jest kapituła w liczbie 10 osób, w tym 2 członków niestałych. Przewodnicz±cym zebrania (lub okre¶lonego zadania) jest osoba, która realizuje ważn±, wymy¶lon± przez siebie lub Collegium sprawę. Wybór przewodnicz±cego zostaje przegłosowany; funkcja jest niestała. Jedyn± stał± funkcj± jest kanclerz kapituły, na to stanowisko wybrano I. KoĽlickiego.
 • Odwołanie członka kapituły następuje wskutek braku aktywno¶ci przez co najmniej rok. Wówczas kapituła składa pytanie o zasadno¶ć dalszego wypełniania funkcji.
  Brak odpowiedzi w ci±gu miesi±ca powoduje przesunięcie członka kapituly do składu Collegium zb±sinensins. Brak dalszej aktywno¶ci powoduje wykluczenie z Collegium.
 • Członkowie Collegium przyjmowani s± w poczet towarzystwa na podstawie rekomendacji jednego z członków kapituły większo¶ci± 2/3 głosów kapituły.
 • Członkowie stali kapituly powoływani s± wskutek wacatu przez pozostałych członków kapituły większo¶ci± 2/3 głosów.
 • Wszelkie sprawy sporne rozwi±zywane s± w sposób godny i honorowy.
 • Uczestnictwo w kapitule Collegium zbasinensis zobowi±zuje do aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw stowarzyszenia, do udziału w spotkaniach i zjazdach, do pracy na rzecz Zb±szynia i Ziemi Zb±szyńskiej.
 • Uczestnictwo w Collegium niesie za sob± zobowi±zania jak wyżej.

Adresy

W archiwum stowarzyszenia jest kilkadziesi±t adresów oraz ankiet personalnych zb±szynian z kraju
i Europy. Collegium korzysta z nich organizuj±c doroczne Zjazdy zb±szynian. Trzeba jednak ze smutkiem przyznać, iż nad Obrę i Błędno przybywa ich z każdym rokiem coraz mniej.
Coraz mniej jest też pomysłów (i deklaracji), jak pomagać miastu i regionowi.

Zainteresowanych współprac± kapituła Collegium zb±sinensis prosi o kontakt :
Kanclerz Collegium zbasinensis Ireneusz KoĽlicki powrót