Czasy nowożytne (XVI w. - 1793r. )

Materiały żródłowe - Zbigniew Chodyła
Historia ogólna Zbąszynia Pogrom Żydów ( Fotografie )
Do końca XV stulecia Okupacja hitlerowska ( 1939 - 1945 )
Czasy nowożytne ( XVI w. - 1793 r. ) Wysadzanie lodu na jeziorze ( 25. 01. 1945 )
Procesy czarownic w Zbąszyniu Siedem wieków parafii
Walka dzieci polskich z pruską szkołą Kasztelania i kasztelanowie
W Powstaniu Wielkopolskim ( 1918 - 1919 ) Lista burmistrzów Zbąszynia
W niepodległej Polsce ( 1920 - 1939 ) Lata od 1970 - 1981
Deportacja żydów ze wschodu 28. 10. 1938 r. - relacja  

Warunki rozwoju miasta i właściciele Zbąszynia

Na rozwój Zbąszynia wpływały różne czynniki, wskazujące na wzajemne zależności.

 • położenie polityczne i terytorialno - administracyjne
 • środowisko geograficzne
 • szlaki komunikacyjno - handlowe
 • charakter własnościowy miasta
 • polityka społeczna
 • ekonomiczna jego właścicieli
 • procesy gospodarcze i kulturalne zachodzące w Polsce
 • napływ obcych osadników
 • zaplecze wiejskie
 • zniszczenia wojenne i klęski elementarne

W VXI w. - 1793 r. Zbąszyń leżał na pograniczu polsko - brandenbursko - śląskim. Był jednym z kilku najbardziej wysuniętych na zachód miast Wielkopolski, jako prowincji politycznej państwa orez regionu historycznego.
Pod względem organizacji terytorialno - administracyjnej państwowej należał do powiatu kościańskiego i krótko międzyrzeckiego ( 1791 - 1793 ), województwa poznańskiego.
W ramach organizacji kościelnej znajdował Zbąszyń się w dekanacie grodziskim a następnie własnym ( od pocz. XVII w ), archidiakonacie pszczewskim, diecezji poznańskiej. Miasto było ośrodkiem parafii, wówczas najniższej komórki zarządu państwowego i jednostki życia gospodarczego.
W skład parafii w 1510 r. wchodziło obok Zbąszynia z przedmieściem 10 osad wiejskich:

 • Rajewo
 • Nądnia
 • Lutolek ( Mokry )
 • Strzyżewo Boruja
 • Łomnica
 • Karna
 • Belęcin
 • Nowawieś ( wtedy opustoszała )
 • Hamer ( Kuźnica Zbąska )

W 1516 r. włączono do parafii zbąszyńskiej okręg parafialny Przyprostyni z 8 wsiami:

 • Przyprostynia
 • Perzyny
 • Chrośnica
 • Zakrzewko
 • Zakrzewo
 • Godziszewo
 • Chobienice
 • Wojciechowo

W 1791 r. parafia zbąszyńska obejmowała oprócz miasta z dwoma przedmieściami oraz Zamku i Nowejwsi co najmniej 36 osad wiejskich.

Zbąszyń leżał na wydłużonej ku północy i łagodnie opadającej ku południowi wyspie między zachodnim brzegiem Obry
a bagnami. Zamek zbąszyński usytuowany był dalej, na wysepce między jeziorem Błędno od zachodu a fosą z pozostałych stron.
Średniowieczne przedmieście, położone naprzeciwko miasta, na wschodnim brzegu Obry rozwijało się kosztem przyległych pól uprawnych, terenów leśnych i podmokłych. Zajęło je pod zabudowę, na nowe pola, ogrody i łąki.
W związku z pochłaniającą dużą ilość drewna produkcją żelaza w Hamrze Zbąskim i rozwojem osadnictwa olęderskiego, przetrzebiono obszary leśne wraz z "puszczą zbąską" w trójkącie Zbąszyń - Wolsztyn - Opalenica. Połacie tych lasów stanowiły podstawę bartniczej hodowli pszczół - istotnego źródła dochodów dla wielu mieszkańców miasta.

Najważniejszym szlakiem komunikacyjno - handlowym do XVII w. była droga z krymskiej Kaffy i Konstantynopola przez Lwów - Lublin - Poznań - Buk - Opalenicę - Grodzisk - Zbąszyń - Babimost - Sulechów - Krosno - Gubin - Dolne Łużyce, środkowe i północne Niemcy do największych ognisk handlu hanzaetyckiego i ośrodków przemysłowych flandryjskich, nad morze Północne i wybrzeża Atlantyku.
W 2 połowie XVII w. odcinek drogi z Grodziska traci na znaczeniu na rzecz innego, prowadzącego przez Wolsztyn - Kopanicę - Sulechów. Zbąszyń znalazł się natomiast na trakcie walnym frankfurckim, biegnącym z Poznania przez Buk - Opalenicę - Zbąszyń - Brójce - Międzyrzecz do Frankfurtu nad Odrą i dalej do Berlina (1768 r.)Łączył on także miasteczko z trasą pocztową z Poznania do stolicy Prus, wiodącąprzez Pniewy - Międzyrzecz - Frankfurt. W związku z tymi szlakami komunikacyjno - handlowymi i pogranicznym charakterem miasta funkcjonowała nadal w Zbąszyniu królewska komora celna. W 1 połowie XVI w. należała ona do prowincji celnej, której ośrodkiem był Kalisz, w 2 poł. XVIII w. do Prowincji Wielkopolskiej z centrum w Poznaniu.

 

Od XVI w. aż do 1793 r. Zbąszyń był miasteczkiem szlacheckim, prywatnym. Stanowił on główny ośrodek administracyjny i gospodarczy okolicznych dóbr ziemskich. W 1502 r. należało do nich, poza Zbąszyniem z przedmieściem, 18 wsi:

 • Przyprostynia
 • Perzyny
 • Boruja
 • Rajewo
 • Strzyżewo
 • Hamer
 • Hamer
 • Parzęnczewo
 • Łąki Wielkie
 • Łąki Małe
 • Lubiechowo (w połowie)
 • Zakrzewko
 • Nowa Jabłonna
 • Chrośnica
 • Łomnica
 • Dąbrówka
 • Nądnia
 • Nowawieś

W charakterze tenuty (dzierżawy) do ośrodka administracyjnego należały też dobra królewskie:

 • miasto Babimost z komorą celną Grójec (Grodzice)
 • Podmokle Wielkie
 • Podmokle Małe
 • Nowawieś
 • Nowy Grójec
 • Stary Grójec

W 1539 majętność ta poza Zbąszyniem obejmowała 16 z wymienionych wsi bez połowy Lubiechowa i Parzynczewa,
w tym 2 (Zakrzewko i Rajewo) tylko w połowie oraz jedną tenutę grójecką ( z Nowym i Starym Grójcem). Taki stan ilościowy dóbr zbąszyńskich utrzymywał się zapewnie do 1644 r. W 1751 r. należało do nich poza Przyprostynią z folwarkiem, Stefanowo, Zakrzewko, Rajewo, Nowy Folwark, Kawczyńskie Folwark, Strzyżewo, Dąbrówka, Samsonki, Bolewiny, Perzyny, Łomnica, Nowawieś z folwarkiem, Nądnia, Chrośnica. W 1758 r. dobra te zostały wskutek spadkobrania podzielone na 3 części, w tym jedną ze Zbąszyniem. W 1773 r. ponownie połączone objęły większość wymienionych terenów. Do 1794 r. , kiedy znów nastąpił ich podział, wzrosły one poważnie ilościowo w wyniku założenia dalszych kilku wsi olęderskich.

Właściciele Zbąszynia

U schyłku XVI w. właścicielami Zbąszynia i dóbr zbąszyńskich byli Zbąscy:

 • Piotr ( zm. 1510 r. )
 • Marcin ( zm. 1502 r. )
 • Piotr, syn Marcina ( 1528 - 1543 )
 • Abraham, wnuk Marcina ( 1561 - 1577 )
 • Anna, córka Abrahama, w 1595 r. wychodzi za męż za Jana Ciświckiego ( zm. 1597 r. )
 • Amraham ( 1613 - 1644 ), syn Jana i Anny Ciświckich
 • Franciszek, syn Abrahama
 • Stanisław Tuczyński, właściciel miasteczka i dóbr Tuczno w ziemi wałeckiej. Przed rokiem 1660 Franciszek zastawił Tuczyńskiemu dobra za 80 tys. złp.
 • Jan Ciświcki, kasztelan międzyrzecki, syn Franciszka. W 1681 odkupił majątek za 300 złp.
 • Jan Chryzostom Giński ( zm. 1703 r. ) , wojewoda pomorski. Przed 1700 r. Jan Ciświcki zastawił majątek za 680 złp.
 • Damian Garczyński ( zm. 1709r. ), chorążyc chełmiński. Otrzymał po śmierci Gińskiego w 1704 r. dobra zbąszyńskie w charaktrze zastawu za długi. Przedtem prowadził z Janem Ciświckiem, kanonikiem krakowskim, trzyletni proces.
 • Stefan Garczyński ( zm. 1755 r. ), wojewoda poznański, syn Damiana. Większość dóbr trzymał prawem zastawnym. W 1751 r. kupił je od Antoniego Ciświckiego, syna Władysława, starosty stawiszyńskiego, prawnuka Franciszka za sumę 1.203.031 złp. 20 groszy, stając się odtąd faktycznym właścicielem.

W 1758 r. dochodzi do podziału majątku Stefana Garczyńskiego. Dobra otrzymują trzej synowie:

 • Franciszek, podkomorzy wschowski ( zm. 1758 r. )
 • Stefan, generał major i adjutant królewski ( zm. 1773 r. ). Odziedziczył część ze Zbąszyniem. Po śmierci brata Franciszka, który nie pozostawił po sobie potomstwa, włączył jego dobra do swoich.
 • Edward, kasztelan rozspierski ( zm. 1794 r. ). Po śmierci brata Stefana przejął cały majątek.

Dwaj z właściecieli zasłużyli się szczególnie dla kraju.

 1. Abracham Zbąski ( 1531 - 1577 ) jako jeden z czołowych przywódców szlachty doprowadził do poparcia przez posłów sejmu konwokacyjnego ( w styczniu 1573 r. ) konfederacji warszawskiej, gwarantującą tolerancję wyznaniową w państwie. Stronnictwo piastowskie wysunęło oprócz 21 innych także jego kandydaturę na tron polski po Zygmuncie Auguście ( 7 V 1573 r. )
 2. Stefan Garczyński (ok. 169 - 1755 ) był znakomitym pisarzem politycznym, autorem dzieła "Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej...", w którym wskazywał na konieczność reform gospodarczych w upadającym państwie wg zasad merkantylizmu, starając się niektóre z nich wprowadzić w swych dobrach, także zbąszyńskich.

Polityka społeczna i ekonomiczna właścicieli wobec miasta miała na ogół charakter protekcyjny. Pozyskiwali dla niego od króla i sejmu przywileje i ulgi ( handlowe i podatkowe ), jak też przedewszyskim sami we własnych przywilejach nadawali różne korzyści ( zwłaszcza prawne i ekonomiczne ) całemu miastu, jego mieszkańcom i grupom zawodowym ( cechom ). Zajmując tolerancyjną postawę popierali w Zbąszyniu i całej majętności osadnictwo protestanckich imigrantów - rzemieślników i chłopów ( z Brandenburgii i Śląska ), kupców Żydów ( 1711 ) i dążyli do uprzemysłowienia miasta ( w 2 poł. XVII w. ). Ta polityka gospodarcza, dyktowana chęcią uzyskania jak największych dochodów, była ściśle związana z położeniem Zbąszynia na zachodnim obszarze Wielkopolski. Zbąszyń był wolny od wpływów handlu gdańskiego nastawionego na eksport zboża i wiązał Wielkopolskę z Brandenburgią i Śląskiem, a za ich pośrednictwem kraje zachodnie z Rzeczypospolitą. Z tego względu, zwłaszcza do czasu modyfikacji sieci drogowej w XVII w. , odgrywał znaczącą rolę w lądowym handlu międzyregionalnym jak i międzynarodowym ( tranzytowym).
Zbąszyń był też ważnym centrum handlu lokalnego dla terenów należących do jego dóbr i parafii oraz dalszych, mimo istnienia dużego skupiska miast w regionie wielkopolskim. Właściciele dóbr zbąszyńskich oraz sąsiednich zwracali większą uwagę na sprawę ich rozwoju na drodze aktywizacji rynku wewnętrznego. Przejawami takiej aktywizacji było stwarzanie lepszych podstaw dla rozwoju gospodarki folwarcznej i gospodarstwa chłopskiego oraz osadnictwo, głównie imigrantów zachęconych dogodnymi perspektywami gospodarczymi i sprzyjającym klimatem ideologicznym, wreszcie dążenie do industrializacji miasta. Szczególne znaczenie miało osadnictwo wiejskie, rozbudujące zaplecze dla produkcji i handlu miejskiego ośrodka zbąszyńskiego. W jego ramach zostało założonych w XVII w. na wsód od Zbąszynia ok. 18 osad czynszowych tzw. olędrów, biorących ze względu na podstawy prawne i ekonomiczne ich gospodarsw, żywy udział w wymianie towarowo - pieniężnej.

Na rozwój miasta wpływały także wydarzenia polityczno - militarne i religijne zachodzące w kraju, jak i na terenach przygranicznych. Rozwój reformacji spowodował wewnętrzny wzrost i pewnien ograniczony napływ ludności protestanckiej oraz rozwój kulturalny Zbąszynia. W dobie kontrreformacji liczba wyznawców protestantyzmu uległa początkowo zmniejszeniu, wyrównanemu następnie przez ich napływ w czasie wojny 30- letniej z habsburgskiego wtedy Śląska, gdzie byli prześladowani. W 1718 r. ludność innowiercza stanowiła blisko połowę, a w 1793 r. , wskutek napływu nowych osadników - immigrantów i wzrostu wewnętrznego, już prawie2/ 3 ogółu mieszkańców miasteczka.

Hamująco oddziaływały na rozwój Zbąszynia wojny i przeważnie z nimi związane klęski. Niosły za sobą zniszczenia materialne i straty ludności. Zniszczeń i strat tego rodzaju doznało miasto najpierw w czasie "potopu" szwedzkiego ( 1655 - 1660 ). W dzień św. Floriana ( 4 V ) 1656 r. dwaj protestanccy szlachcice Krzysztof i Piotr Unrugowie dowiedziawszy się o pobycie w mieście księży Jerzego Gowarzewskiego, proboszcza zbąszyńskiego i oficjała poznańskiego i Jana Sobińskiego, kanonika poznańskiego, z pomocą stacjonująceco w twierdzy zbąszyńskiej oddziału szwedzkiego i swych wspólników,

" onych wprzód tyrańsko pomęczywszy haniebnie pozabijali, ciała ich w rzekę powrzucali". Natępnie także "pod ten czas mieszczanków" zbąszyńskich "... Sebastiana Leśnika, Marcina organistę i pańskiego mielcarza gwałtownie zamordowali, kościół tameczny złupili". Miesiąc wcześniej " ...w poniedziałek przed kwietną niedzielą ( tj. 3 IV ) w r. 1656" Szwedzi o sile ok. 25 i " zaraz potem ... w 10 koni... " a po nich " ... we wtorek wielkanocny" ( tj. 20 IV ) tegoż roku dwie chorągwie brandenburgskie na czele z Rabem z księstwa krośnieńskiego, najechali z udziałem szlachciców - kalwinów Henryka Lossow i Henryka Zajdlica na pobliską wieś Belęcin, należącą do Bogusława Chłapowskiego. W sumie Szwedzi, a następnie Brandenburczycy, którzy po nich, najprawdopodobniej dopiero ok. 8 V zajęli fortecę zbąszyńską i " ... codziennie a prawie zawsze" rekwirowali zboże i inwentarz żywy w okolicy niecałej mili od Zbąszynia, poczynili tylko w tej jednej wsi szkody na 40 tys. złp.

Opuszczając Zbąszyń Szwedzi złupili sam zamek w broni i amunicji na ok. 80 tys. złp. Brandenburczycy niewątpliwie dokończyli tego dzieła zniszczenia. Upadek miasteczka wskutek zniszczeń w czasie tej wojny potwierdza wyjątkowo niska liczba opodatkowanych dymów, czyli gospodarstw mieszczańskich w 1662 r. , w porównaniu z latatami 16344 i 1692. W okresie wojny północnej został zniszczony w 1705 r. Zbąszyń wraz z zamkiem przez Szwedów.
Miasteczko zrujnowali oni "fundis" ( tj. z gruntu ) wskutek spowodowanego przez nich pożaru, w czasie którego spaliło się 33,7% jego całej zabudowy mieszkalnej. Mieszkańców bezwzględnie złupili, skoro jeszcze w niecały rok potem byli " wszyscy strasznie zdezelowani i ubodzy". Także zamek był "penitus" ( tj. do wnętrza ) zrujnowany". Z niektórych zaś części budowli zamku i jego otoczenia ( kaplicy i "ganku we włoskim ogrodzie" ) zostały przez Szwedów nawet "ankry i żelaza powykowywane i powybierane". Podczas tej wojny, jesienią 1709 r., nawiedziła Zbąszyń zaraza cholery przywleczona z Grodziska przez udających się tam na piwo a stacjonujących w mieście konfederatów z partii głośnego partyzanta wielkopolskiego Adama Śmigielskiego, starosty gnieźnińskiego, walczącego już wtedy po stronie Szwedów. Choroba zebrała, przy ówczesnym niskim zapleczu sanitarnym i poziomie opieki zdrowotnej, bogate żniwo.

 

strona główna
powrót